نویسندگان: سید کاظم خلخالی سید محمود اختریان


راوی: فریبا