نویسنده: اسپنسر جانسون


راوی : پریسا حیدری

سمبل مادر یك دقیقه ای- همانند نگریستن به یك ساعت مدرن و دیجیتال است كه می خواهد به ما یادآوری كند كه یك دقیقه از عمرمان را سپری كرده ایم، بنابراین عمرمان را بدون توجه به فرزندانمان تلف نكنیم.