شعر<سروده های خفته> سرودة خسرو گلسرخی را با صدای شاعر در آغاز دفاعیة او در دادگاه نظامی دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی