شب اول
رحمت الله مقدم مراغه ای، بیان نامه هیأت دبیران موقت کانون را می خواند.
سیمین دانشور در مورد مسائل هنر معاصر سخنانی ایراد می کند.
شعرخوانی:
سیاوش مطهری
منصور اوجی
تقی هنرور شجاعی
مهدی اخوان ثالث

شب دوم:
منوچهرهزارخانی راجع به ضرورت آزادی قلم و فشار و اختناق موجود در فضای فرهنگی آن روزگار سخن می گوید.
شعرخوانی:
کاظم سادات اشکوری
عمران صلاحی
محمدعلی بهمنی
نعمت میرزازاده (م.آزرم)

شب سوم:
شمس آل احمد در مورد تاریخچه «کانون نویسندگان ایران» سخن می گوید و به موارد سانسور صریحا اشاره و آنها را بر می شمرد.
بهرام بیضایی پیرامون موقعیت تئاتر و سینما سخن می گوید. شاید این سخنرانی را بتوان در زمره اولین اشاراتی دانست که سانسور را تنها منحصر به دولت نمی داند و عنوان می کند که می توان افکار عمومی را همواره در سطحی قرارداد که خود این وضعیت مانع رشد فرهنگی شود و خود افکار عمومی نیز در زمان هایی نقش سدی را در برابر تحول ایده ها و اندیشه های مترقی بازی کنند.
شعرخوانی:
محمد زهری
سیروس مشفقی
احمد کسیلا
فاروق امیری
طاهره صفارزاده

چهارمین شب:
زنده یاد غلامحسین ساعدی «پیرامون شبه هنرمند» سخن می گوید، ساعدی، شبه هنرمند را کسانی می نامد که با حاکمیت و سیستم موجود همکاری می کنند.
شعرخوانی:
مفتون امینی
حسین منزوی
عظیم خلیلی
علیرضا نوری زاده
هوشنگ ابتهاج (سایه)

شب پنجم:
باقر مؤمنی پیرامون سانسور و عوارض راجع به آن سخن می گوید.
شعرخوانی:
اسماعیل شاهرودی (آینده)
سعید سلطان پور
اورنگ خضرایی
علی موسوی گرمارودی

شب ششم:
صحبتهای هانس بیکر و بیانیة هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران
شعرخوانی:
سیاوش کسرایی
حسن ندیمی
محمد خلیلی
هوشنگ گلشیری در آن زمان برای اولین بار موضوع «جوانمرگی در نثر معاصر فارسی» را مطرح می کند، گلشیری می گوید. «بسیاری از نویسندگان ایرانی، هیچگاه فرصت نکردند که در شرایط مطلوبی قلم بزنند، این شرایط نامطلوب اجتماعی همواره آنان را در حداقل ظرفیت خلاقه خود قرار داده است.»چنین مقوله ای در آن برهه زمانی به دلیل بدیع بودن نگاه به این مقوله بسیار مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد.
فریدون مشیری

شب هفتم:
اسلام کاظمیه که از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران و عضو اعضای مؤسس کانون بوده است، پیرامون تاریخچه کانون نویسندگان و ارتباط آن با قانون اساسی سخن می گوید.
داریوش آشوری در سخنرانی خود با عنوان«شعر آزادیست» قلمرو آزادی درونی انسان را در شعر مطرح می کند
شعرخوانی:
جعفر کوش آبادی
علی باباچاهی
جواد مجابی
محمود مشرف تهرانی (م.آزاد)

شب هشتم:
زنده یاد مصطفی رحیمی پیرامون «فرهنگ و دیوان» سخن می گوید و بحث «دیوان سالاری» را پیش می کشد.