شامل 120 داستان از نویسنده هایی نظیر : عباس معروفی ، ابراهیم نبوی ، بیژن روحانی ، ایرج ادیب زاده و ...