پنج داستان : رستم و سهراب / سیاوش / کیخسرو / فرود / شغاد


بهمن فرسی