به اهتمام: محمود نامنی
کتابی مشهور با موضوع خودشناسی


راوی: مریم بدری